TAVERN STEAK SAMMY

Shaved Prime Rib, Jarlsberg, Onions, French Bread, Au Jus

13
Make Reservation

Make a reservationDate of Reservation