TAVERN STEAK SAMMY

13

Shaved Prime Rib, Jarlsberg, Onions, French Bread, Au Jus

Make Reservation

Make a reservationDate of Reservation